EInsufficientMemoryException Type

Represents an alias of the EOutOfMemory type.

Namespace: Spring
type
 EInsufficientMemoryException = EOutOfMemory;