MethodPointerToMethodReference(TMethodPointer) Method

Represents method MethodPointerToMethodReference(TMethodPointer).

Namespace: Spring
function MethodPointerToMethodReference(const method: TMethodPointer): IInterface;

Parameters

method
Type: TMethodPointer

Return Value

Type: IInterface